Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SĄDZIE REJONOWYM W JAROCINIE

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (Administrator)

Administratorami Państwa danych osobowych są:

 • Prezes Sądu Rejonowego w Jarocinie,
 • Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu,
 • Minister Sprawiedliwości,

w zakresie realizowanych zadań, oraz

 • Sąd - w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.

Kontakt z Administratorem, którym jest Sąd, Prezes Sądu oraz Dyrektor Sądu jest możliwy:

Prezes Sądu:
e-mail: prezes@jarocin.sr.gov.pl
telefon: 62 505 29 68
adres: Al. Niepodległości 15, 63-200 Jarocin

Dyrektor Sądu:
e-mail: dyrektor@kalisz.so.gov.pl
telefon: 62 765 79 53
adres: Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Powołany został Inspektor Ochrony Danych, którym jest Magdalena Olech.

Kontakt z IOD:
e-mail: iod@kalisz.so.gov.pl
telefon: 62 765 78 38
adres: Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz

IOD udziela informacji w sprawach związanych w przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kompetencje IOD nie obejmują obszaru, w jakim Sądy sprawują wymiar sprawiedliwości.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w związku z:

 1. realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, o czym mowa w art.6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą odpowiednie organy publiczne oraz inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się przez Sąd Rejonowy
w Jarocinie z obowiązków, które na nim spoczywają. Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty, z którymi współpracuje Administrator - jak firmy świadczące usługi serwisowe, podmioty prowadzące portale itp.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Sądzie Rejonowym w Jarocinie, a także przepisami regulującymi kwestię archiwizacji dokumentów.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Na podstawie RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo do sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych (bycie zapomnianym) – w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Sądzie lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do niepodlegania decyzjom oparty wyłącznie na profilowaniu.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Wskazany organ nie jest właściwy do rozpoznawania skarg w zakresie, w jakim Administratorem jest Sąd - wówczas nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Prezes Sądu Rejonowego w Jarocinie (Al. Niepodległości 15, 63-200 Jarocin).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PIONIE KARNYM

W zakresie, w jakim ochrona danych osobowych odnosi się do zapobiegania i zwalczania przestępczości i danych osobowych gromadzonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie m.in.:

 1. kodeksu postępowania karnego,
 2. kodeksu karnego wykonawczego,
 3. kodeksu karnego skarbowego,
 4. kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 5. ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 6. ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób,

prawa osób, których dane dotyczą są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania.

Kwestie te reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-06-10 07:36:47)
Wyświetlono: 2127 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PROWADZENIA MONITORINGU WIZYJNEGO
W SĄDZIE REJONOWYM W JAROCINIE

 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Sąd Rejonowy w Jarocinie z siedzibą przy Al. Niepodległości 15 i przy ul. Wrocławskiej 6.

 2. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary w w/w lokalizacjach:
  • teren obejmujący chodnik wzdłuż i fragmenty ulic wzdłuż terenów na których są zlokalizowane budynki Sądów;
  • place parkingowe na terenach Sądów;
  • wejścia do budynków Sądu;
  • wszystkie korytarze w budynkach Sądów.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu jest Prezes Sądu Rejonowego w Jarocinie, Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu, Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań oraz Sąd Rejonowy
  w Jarocinie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań
  z zakresu ochrony prawnej.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych w Sądzie Rejonowym w Jarocinie,   62 765 78 38, e-mail: iod@kalisz.so.gov.pl., adres korespondencyjny: Sąd Okręgowy w Kaliszu, Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników sądu i osób przebywających na terenie sądu.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie. Jeżeli nagranie stanowi dowód w postępowaniu, powyżej wskazany termin przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-06-10 07:41:49)
Wyświetlono: 2126 razy