Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SĄDZIE REJONOWYM W JAROCINIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określenie jako „RODO”, lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Jarocinie reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie, Al. Niepodległości 15,
  63-200 Jarocin, e-mail:ado@jarocin.sr.gov.pl, tel. 62 505 29 60.
 2. W Sądzie Rejonowym w Jarocinie został powołany Inspektor Danych Osobowych Pani Magdalena Olech, z którym kontaktować się można pod adresem korespondencyjnym: Sąd Okręgowy w Kaliszu, Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz lub adresem e-mail: iod@kalisz.so.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sądzie Rejonowym w Jarocinie;
  • wykonaniu zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Sądowi Rejonowemu w Jarocinie, tzn. sprawowania wymiaru sprawiedliwości i innych zadań z zakresu ochrony prawnej.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Jarocinie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania: od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/ Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, z zastrzeżeniem przepisów prawa odnoszących się do operacji przetwarzania danych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub wynikającym
  z wyrażonej zgody, w zależności od rodzaju operacji przetwarzania danych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-06-26 14:53:07)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2018-11-14 10:10:30)
Wyświetlono: 7120 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PROWADZENIA MONITORINGU WIZYJNEGO
W SĄDZIE REJONOWYM W JAROCINIE

 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Sąd Rejonowy w Jarocinie z siedzibą przy Al. Niepodległości 15 i przy ul. Wrocławskiej 6.
 2. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary w w/w lokalizacjach:
  • teren obejmujący chodnik wzdłuż i fragmenty ulic wzdłuż terenów na których są zlokalizowane budynki Sądów;
  • place parkingowe na terenach Sądów;
  • wejścia do budynków Sądu;
  • wszystkie korytarze w budynkach Sądów.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu jest Sąd Rejonowy w Jarocinie reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie, Al. Niepodległości 15, 63-200 Jarocin, e-mail:ado@jarocin.sr.gov.pl, tel. 62 505 29 60.
 2. W Sądzie Rejonowym w Jarocinie został powołany Inspektor Danych Osobowych Pani Magdalena Olech, z którym kontaktować się można pod adresem korespondencyjnym: Sąd Okręgowy w Kaliszu, Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz lub adresem e-mail: iod@kalisz.so.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników sądu i osób przebywających na terenie sądu.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie. Jeżeli nagranie stanowi dowód w postępowaniu, powyżej wskazany termin przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-06-29 13:49:23)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2018-11-14 10:10:50)
Wyświetlono: 7108 razy