OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. dla pozwanej Magdaleny Maciągowskiej, ostatnio zamieszkałej w Jarocinie, przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2/5, której miejsce pobytu obecnie nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego w osobie Jolanty Jóźwiak - pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie

w sprawie z powództwa Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko Magdalenie Maciągowskiej o zapłatę

Sygn. akt  I C 1070/18

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

SSR Agnieszka Fórmankiewicz

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-12-05 12:58:01)
Wyświetlono: 1170 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 438/18 złożono wykaz inwentarza po Grażynie Marii Michniewskiej ( PESEL 57010111662), zmarłej dnia 29.08.2018 roku,  ostatnio  zamieszkałej w Jarocinie, przy ul. Wrocławskiej 77/15.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

SSR Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-12-05 12:56:30)
Wyświetlono: 1170 razy

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Anny Wlazik pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie Joanny Cecylii Woelke ostatnio zamieszkałej pod adresem os. Konstytucji 3 Maja 35/45, 63-200 JAROCIN POZNAŃSKI w sprawie z powództwa Banku Ochrony Środowiska S.A. o roszczenia z umów bankowych innych.

Sygn. akt I C 1092/18

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-11-19 11:26:33)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2018-11-19 11:26:56)
Wyświetlono: 1360 razy

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. wydanym w sprawie I Ns 415/18 postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Leszku Krawczyku ( PESEL 78082113350 ), zmarłym dnia 08.02.2018 roku, ostatnio zamieszkałym w Radlinie 51 A/2.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

SSR Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-11-19 11:24:00)
Wyświetlono: 1361 razy

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. wydanym w sprawie I Ns 414/18 postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Krzysztofie Szymkowiaku ( PESEL 62031306755), zmarłym dnia 04.11.2016 roku, ostatnio zamieszkałym w Wilkowyi, przy ulicy Zbigniewa Gorzeńskiego 24.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

SSR Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-11-19 11:21:36)
Wyświetlono: 1361 razy

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. dla pozwanego Tomasza Wałkowskiego, ostatnio zamieszkałego w Cielczy, ul. Cmentarna 32, którego miejsce pobytu obecnie nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego w osobie Izabeli Wlazik - pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie

w sprawie z powództwa Santander Consumer Bank S.A. o zapłatę

Sygn. akt I C 1190/18

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

SSR Agnieszka Fórmankiewicz

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-10-31 07:51:33)
Wyświetlono: 1661 razy

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora pozwanego w osobie Moniki Wróblewskiej pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie Mohammad Masud Karim ostatnio zamieszkałego w ul. Wrocławska 77/44, 63-200 JAROCIN

w sprawie z powództwa Bank Millenium o roszczenia z umowy pożyczki (45561.57 PLN).

Sygn. akt I C 1419/17

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

SSR Agnieszka Fórmankiewicz

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-09-24 15:01:55)
Wyświetlono: 2216 razy

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 510 § 2 k.p.c. ustanowiono kuratora procesowego w osobie Elwiry Plucińskiej , pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie,

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie uczestniczki postępowania Moniki Zgorszczak ostatnio zamieszkałej Łuszczanów , ul. Długa 146

w sprawie z wniosku Henryki Zgorszczak o umieszczenie w rodzinie zastępczej mał. Agnieszki, Anny i Igora rodz. Zgorszczak.  Sygn. akt III Nsm 147/18.

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

SSR Magdalena Pastuszka

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-09-24 15:00:09)
Wyświetlono: 2216 razy

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Moniki Wojciechowskiej - Stasik - pracownika Sądu rejonowego w Jarocinie do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie Wojciecha Mieloszyka ostatnio zamieszkałego w Pogorzelicy 3, 63-210 Żerków w sprawie z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. o roszczenia z umów bankowych innych.

Sygn. akt I C 636/18

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-08-24 10:55:21)
Wyświetlono: 2604 razy

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Moniki Wojciechowskiej – Stasik do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie Wojciecha Mieloszyka ostatnio zamieszkałego w Pogorzelicy 3, 63-210 Żerków w sprawie z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przeciwko Wojciechowi Mieloszykowi o zapłatę

Sygn. akt I C 635/18

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-08-24 10:52:29)
Wyświetlono: 2604 razy

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora procesowego w osobie Anny Skibińskiej - pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie Szymona Szymkowiaka ostatnio zamieszkałego w Os. Konstytucji 3 Maja 5/40, 63-200 JAROCIN
w sprawie z powództwa Raport NSFIZ z siedzibą w Krakowie o roszczenia z umowy sprzedaży (1039.90 PLN).

Sygn. akt I C 1497/17

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

SSR Agnieszka Fórmankiewicz

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-07-16 08:34:19)
Wyświetlono: 2894 razy

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 06 czerwca 2018 r. wydanym w sprawie I Ns 172/18 postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Januszu Ciąder ( PESEL 59051301530 ), zmarłym dnia 28.07.2017 roku, ostatnio zamieszkałym w Twardowie 15.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-06-26 13:08:10)
Wyświetlono: 3006 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2018 r. wydanym w sprawie I Ns 120/18 postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Adamie Merdas ( PESEL 76082705418), zmarłym dnia 20.01.2009 roku, ostatnio zamieszkałym w Łobzowcu 10.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-05-16 12:00:00)
Wyświetlono: 3364 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 398/17 złożono wykaz inwentarza po Wandzie Annie Bartkowiak ( PESEL 45072507480 ), zmarłej dnia 23.02.2017 roku, ostatnio zamieszkałej w Łuszczanowie, przy ul. Długiej 42.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

SSR Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-12-27 09:52:49)
Wyświetlono: 6392 razy

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Elwiry Plucińskiej- pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie Izabeli Lipińskiej ostatnio zamieszkałej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 23/15
i do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie Tobiasza Bogacz ostatnio zamieszkałego w Pleszewie przy ul. Lipowej 4/15
w sprawie z urzędu o wydanie zarządzeń w trybie art. 109 kro odnośnie małoletniej Aleksandry Bogacz. Sygn. akt III Nsm 207/17.

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-10-27 14:53:10)
Wyświetlono: 6896 razy

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 182/17 złożono wykaz inwentarza po Marii Kocłajda ( PESEL 57081216981), zmarłej dnia 14.09.2016 roku, ostatnio zamieszkałej w Łuszczanowie, przy ul. Długiej 21.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-08-10 10:22:04)
Wyświetlono: 7458 razy

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 23 lutego 2017 r. wydanym w sprawie I Ns 702/16 postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Kazimierzu Jankowskim (PESEL 27123002537), zmarłym dnia 18.12.2015 roku, ostatnio zamieszkałym w Jarocinie przy ulicy Słowackiego 22.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Jarocin, dnia 23 lutego 2017 r.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-03-06 08:16:45)
Wyświetlono: 8563 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 633/16 złożono wykaz inwentarza po Zbigniewie Franciszku Cypryan ( PESEL 52090401137), zmarłym dnia 25.05.2015 roku, ostatnio zamieszkałym w Jarocinie, przy ulicy Parowozownia 1A/23.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

SSR Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-11-25 13:06:01)
Wyświetlono: 9231 razy