AKTUALNOŚCI

ZARZĄDZENIE

W załączniku poniżej zamieszczone zostało Zarządzenie Nr A 022-21/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie z dnia 3 listopada 2020r. dotyczące udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych
z obszaru apelacji łódzkiej.

Treść zarządzenia

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-11-04 12:49:41)
Wyświetlono: 803 razy

Zarządzenie

Poniżej w załączniku znajdą Państwo zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie nr A-022-16/2020 oraz Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu nr D-022-44/2020 z dnia 14 lipca 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Jarocinie

Zarządzenie z dnia 14 lipca 2020r.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-07-14 15:19:36)
Wyświetlono: 3565 razy

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

W załączniku poniżej znajdą Państwo oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu za rok 2019.

Oświadczenie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-03-25 08:37:10)
Wyświetlono: 6992 razy

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu za rok 2019

W załączniku poniżej znajdą Państwo Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sadu Rejonowego w Jarocinie za rok 2019.

Sprawozdanie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-03-25 08:36:06)
Wyświetlono: 6992 razy

KOMUNIKAT

W związku z ogłoszoną pandemią koranawirusa w celu zapewnienia ochrony zarówno pracowników kancelarii jak i interesantów w kancelarii nie będą odbywały się przyjęcia interesantów do odwołania.

Wszelki kontakt z kancelarią będzie odbywał się drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 62 59 77 091

Wszelkie wnioski winny być składane drogą pocztową lub mailową na adres:

kancelaria@komornik-jarocin.pl

Osoby dokonujące wpłat winny dokonać wpłaty w najbliższej placówce bankowej na rachunek kancelarii, przy wpłacie należy podać sygnaturę akt sprawy do której dokonywana jest wpłata, bądź imię i nazwisko dłużnika.

Rachunek bankowy na który należy dokonywać wpłat:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie Paweł Konieczny

98 1600 1462 1826 1265 3000 0003

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-03-16 10:39:12)
Wyświetlono: 7326 razy

KOMUNIKAT

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie Tomasz Wejman zawiadamia, że na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433 ze zm.) oraz mając na względzie postanowienia art. 207 § 2 Kodeksu pracy w okresie od dnia 16 marca 2020r. do odwołania wprowadza następujące ograniczenia w wykonywaniu swych ustawowych zadań: 

 1. Bezpośrednie i osobiste przyjmowanie interesantów przez Komornika i pracowników kancelarii zostaje wyłączone za wyjątkiem przypadków szczególnych i niecierpiących zwłoki oraz po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
 2. Kontakt z komornikiem i personelem kancelarii z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w pkt. 1 możliwy jest wyłącznie w formie pisemnej, a ponadto - z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i przepisów o ochronie danych osobowych - także telefonicznie pod numerem (62) 740-05-82 lub drogą elektroniczną (mailowo) pod adresem jarocin.wejman@komornik.pl.
 3. Wpłat można dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy 56 1020 2212 0000 5402 0301 5625 z podaniem sygnatury akt sprawy.
 4. Czynności w terenie nie są podejmowane z wyjątkiem czynności absolutnie niezbędnych i niecierpiących zwłoki.
 5. Korespondencja kierowana do Komornika jest odbierana przez Komornika lub upoważnionego pracownika kancelarii w ten sposób, by pomiędzy doręczającym o odbierającym stale zachowany był dystans co najmniej 1,5 metra.
 6. Odbiór przesyłek doręczanych przez Komornika przez adresatów, którym pozostawiono w pocztowej skrzynce oddawczej zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki podlegającej doręczeniu w kancelarii komornika odbywa się w taki sposób, by pomiędzy odbierającym przesyłkę a wydającym stale zachowany był dystans co najmniej 1,5 metra.

Komornik Sądowy
Tomasz Wejman

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-03-16 10:35:54)
Wyświetlono: 7328 razy

 Zarządzenie nr A-022-5/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie
z dnia 16 marca 2020 roku

dotyczące spraw pilnych podlegających rozpoznaniu w dniach od 13 marca 2020r. do 31 marca 2020r..

Zarządzenie nr A-022-5/2020 z dnia 16 marca 2020r.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-03-16 09:46:47)
Wyświetlono: 7338 razy

 Zarządzenie nr A-022-4/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie
oraz nr D-022-20/2020 Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu
z dnia 13 marca 2020r.

w sprawie zmiany godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Jarocinie w związku z wdrożeniem działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Sądu w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19.

Zarządzenie z dnia 13 marca 2020r.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-03-13 13:02:44)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2020-03-16 09:50:53)
Wyświetlono: 7526 razy

KOMUNIKAT

W związku z rekomendacjami wskazanymi w piśmie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia    12 marca 2020 roku nr DKO-VIII.5006.25.2020 uprzejmie informuję, że charakter spraw pilnych, wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki, podlegających wyłączeniu z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron mają następujące sprawy:

 1. sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
 2. sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie 569 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.), sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.), sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;
 3. sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2019 r. 2203 ze zm.);
 4. sprawy z wniosku, o którym mowa w 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.);
 5. sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
 6. przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

Lista nie obejmuje spraw rozpoznawanych na posiedzeniach bez udziału stron, co do których nie istnieje potrzeba wprowadzania ograniczeń.

Jednocześnie informuję, ze wszystkie terminy publikacyjne orzeczeń się odbędą.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-03-13 13:02:17)
Wyświetlono: 7526 razy

 Zarządzenie Nr A-022-3/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie
z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Sądu w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19

Zarządzenie z dnia 12 marca 2020r.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-03-13 08:42:53)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2020-03-16 09:27:49)
Wyświetlono: 7614 razy

KOMUNIKAT Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa uprzejmie prosimy, aby kwestie informacyjne załatwiane były przez Państwa – w miarę możliwości:

 • Drogą telefoniczną pod numerami telefonów:
  62 505 29 72 – I Wydział Cywilny
  62 505 29 73 – II Wydział Karny
  62 505 29 64 – III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  62 747 83 92 – V Wydział Ksiąg Wieczystych
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  I Wydział Cywilny: cywilny@jarocin.sr.gov.pl
  II Wydział Karny:  karny@jarocin.sr.gov.pl
  III Wydział Rodzinny i Nieletnich: rodzinny@jarocin.sr.gov.pl
  V Wydział Ksiąg Wieczystych: ksiegi@jarocin.sr.gov.pl
 • Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP

Rekomendujemy korzystanie z informacji umieszczonych na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Jarocinie: http://www.jarocin.sr.gov.pl – bez osobistego stawiennictwa.

Aktualne informacje na temat koronawirusa można uzyskać pod adresem: http://gis.gov.pl

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-03-12 11:18:52)
Wyświetlono: 7827 razy

KOMUNIKAT

Informujemy, iż w związku z podjęciem działań zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa sprzedaż znaków opłaty sądowej zostaje wstrzymana do odwołania.

Jednocześnie informujemy, że wpłaty należy dokonywać na rachunki bankowe Sądu. Numery kont dostępne są na tablicach ogłoszeń
oraz na stronie internetowej Sądu.

Dodatkowo informujemy, że wpłaty dokonywane  w placówkach pocztowych zwolnione są z opłat manipulacyjnych

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-03-12 11:15:41)
Wyświetlono: 7828 razy

KOMUNIKAT

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC)

Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa Aktualizacja na dzień 21 lutego 2020 r.

ZALECENIA

Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętajo stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktuz innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).

Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj  maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl, m.in. „Komunikat dla podróżujących”, „Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”” oraz „ Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”.  Zachęcamy również do odwiedzania strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego na Facebooku, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje.

Proszę o zapoznanie się z zamieszonymi informacjami i komunikatami.
Dodatkowe i aktualne informacje można uzyskać na stronach: Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl), Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl/web/zdrowie, http://www.gov.pl/koronawirus), Wojewódzkich
i Powiatowych Stacji Epidemiologicznych.

Podstawowe środki ochrony:

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/nowy-koronawirus-sars-cov-2-zalecenia-2/

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

http://psse-ostrow.pl/menu-1/koronawirus/324-plakat

http://psse-ostrow.pl/menu-1/koronawirus/323-ulotka-gis

http://psse-ostrow.pl/menu-1/koronawirus/322-ulotka

Infolinii NFZ:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/calodobowa-infolinia-nfz-o-koronawirusie/

Listy szpitali zakaźnych:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali

Podróżowanie:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-osob-podrozujacych-ulotki/

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie potwierdzonego przypadku koronawirusa:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-potwierdzonego-przypadku-koronawirusa/


Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-03-05 15:18:14)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2020-03-05 15:22:06)
Wyświetlono: 8075 razy

Plan działalności Sądu na rok 2020

W załączniku poniżej znajdą Państwo plan działalności Sądu Rejonowego w Jarocinie na rok 2020.

Plan działalności

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-12-18 15:01:30)
Wyświetlono: 9259 razy

ZARZĄDZENIE

W załączniku poniżej znajduje się Zarządzenie Nr A 022-19/2019 w sprawie zmiany Regulamiu Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Jarocinie.

Treść zarządzenia

Regulamin

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-11-05 13:57:23)
Wyświetlono: 10057 razy

KONKURS

Regulamin konkursu
Załącznik 1 - Formularz zgłoszenia
Załącznik 2 - Oświadczenie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-10-17 11:34:25)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2019-10-17 11:39:33)
Wyświetlono: 10531 razy

Tydzień mediacji

W załączniku poniżej znajdą Państwo listę wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu

Lista wydarzeń

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-09-09 13:32:04)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2019-09-09 13:36:17)
Wyświetlono: 11324 razy

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

W załączniku poniżej znajdą Państwo oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu za rok 2018.

Oświadczenie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-04-01 08:03:29)
Wyświetlono: 14054 razy

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu za rok 2018

W załączniku poniżej znajdą Państwo Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sadu Rejonowego w Jarocinie za rok 2018.

Sprawozdanie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-04-01 08:02:01)
Wyświetlono: 14054 razy

Plan działalności Sądu na rok 2019

W załączniku poniżej znajdą Państwo plan działalności Sądu Rejonowego w Jarocinie na rok 2019.

Plan działalności

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-12-28 12:03:12)
Wyświetlono: 15812 razy

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e‑płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów – nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018r. Po tej dacie dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018r., które wpłyną do sądu po tym terminie – decyduje data stempla pocztowego).

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E‑znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia

 • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
 • w Biurze Podawczym pokój nr 1 (wydruk na etykietach samoprzylepnych)

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.
Jako obowiązująca i dopuszczalna forma wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostaje również uiszczenie w formie bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-04-10 13:05:12)
Wyświetlono: 22238 razy

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

W załączniku poniżej znajdą Państwo oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu za rok 2017.

Oświadczenie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-03-21 12:10:07)
Wyświetlono: 26086 razy

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

W załączniku poniżej znajdą Państwo Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sadu Rejonowego w Jarocinie za rok 2017.

Sprawozdanie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-03-21 12:06:45)
Wyświetlono: 26087 razy

Plan działalności Sądu na rok 2018

W załączniku poniżej znajdą Państwo plan działalności Sądu Rejonowego w Jarocinie na rok 2018.

Plan działalności

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-12-29 14:41:03)
Wyświetlono: 29748 razy

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2016

W załączniku poniżej znajdą Państwo Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sadu Rejonowego w Jarocinie za rok 2016.

Sprawozdanie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-03-28 14:47:42)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2017-03-28 14:50:20)
Wyświetlono: 36074 razy

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

W załączniku poniżej znajdą Państwo oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu za rok 2016.

Oświadczenie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-03-28 14:47:15)
Wyświetlono: 36074 razy

Projekt Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych

Sąd Rejonowy w Jarocinie bierze udział w projekcie Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

Celem projektu jest Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.

Rezultatami projektu będą:

 • poprawa wydajności oraz ujednolicenie środowiska teleinformatycznego w sądach;
 • poprawa wydajności systemów informatycznych do prowadzenia spraw sądowych;
 • zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę społeczną ukierunkowaną na poszerzenie dostępu wymiaru sprawiedliwości. Celem przedsięwzięcia jest realizacja potrzeby społecznej ukierunkowanej na ułatwienie i rozpowszechnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, przyspieszenie dostępu do rejestrów sądowych, zastosowanie komunikacji strony z sądem drogą elektroniczną oraz upowszechnienie pism procesowych oraz dokumentacji pochodzących z sądu w formie elektronicznej poprzez objęcie sądów powszechnych usługą wspólną uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemów informatycznych oraz usługą poczty centralnej i budowę scentralizowanego systemu zarządzania tożsamością.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji o projekcie: http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-1/

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-03-06 08:22:55)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2017-03-06 08:24:34)
Wyświetlono: 36566 razy

Informacja

Informujemy, że od dnia 6 lutego 2017r. w Kancelarii Mediatora Anny Gmurowskiej w Kaliszu przy ul. Chopina 23, biuro nr 301 na III piętrze zostaje uruchomiony punkt bezpłatnych spotkań informacyjnych prowadzonych w trybie art. 183 par. 4 K.p.c. dotyczących polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji.

Bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące mediacji odbywać sie będą w każdy poniedziałek (z wyłaczenie dni ustawowo wolnych) w godz. od 15:45 do 17:15.

Spotkania informacyjne prowadzić będą dyżurujący stali mediatorzy.

 • Anna Gmurowska - stały mediator Sądu Okręgowego w Kaliszu w sprawach karnych, rekomendowana od 2009r. przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz z zakrsu prawa pracy.
  tel. 664 083 019, e-mail edu-mediare@wp.pl
 • Joanna Kempa - stały mediator Sądu Okręgowego w Kaliszu w sprawach karnych
  tel. 692 419 418, e-mail joannakempa@vp.pl
 • Monika Majchrzak - stały mediator Sądu Okręgowego w Kaliszu w sprawach nieletnich
  tel. 791 927 187

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-02-13 09:23:54)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2017-02-13 09:25:08)
Wyświetlono: 37089 razy

Informacja

Uprzejmie informujemy, że wpłaty realizowane w placówkach pocztowych na rachunek bankowy prowadzony w NBP dla Sądu Okręgowego w Kaliszu nr
47 1010 1469 0030 7213 9800 0000
za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5zł zwolnione są z opłat manipulacyjnych. Zwolnienie od opłat manipulacyjnych dotyczy wpłat dokonywanych od dnia 1 lutego 2017r.

Jednocześnie z dniem 1 lutego 2017r. wpłaty dokonywane w placówkach pocztowych na dotychczasowy nr rachunku 09 1130 1033 0018 8149 5090 0001 nie będą zwolnione z opłat manipulacyjnych.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-01-31 12:10:04)
Wyświetlono: 37299 razy

Informacja

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 lutego 2017r. ulega zmianie numer rachunku bankowego Sądu Okręgowego w Kaliszu do wpłat sum na zlecenie

Nowy rachunek jest prowadzony w Narodowym Banku Polskim nr:
47 1010 1469 0030 7213 9800 0000

Dotychczasowy rachunek bankowy w BGK nr 09 1130 1033 0018 8149 5090 0001 będzie czynny tylko do dnia 28 lutego 2017r.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-01-24 09:05:23)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2017-01-24 09:09:26)
Wyświetlono: 37449 razy

Informacja

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu nr D. 022-1/2017 z dnia 04.01.2017r. sprzedaż znaków opłaty sądowej odbywa sie w godzinach od 7:30 do 14:00.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-01-05 07:40:45)
Wyświetlono: 37801 razy

Zarządzenie

W załączniku poniżej znajduje się Zarządzenie Nr A 022-13/2016 w sprawie zmiany regulaminu Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Jarocinie oraz nowy Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Jarocinie.

Treść zarządzenia

Regulamin obowiązujący od 1 stycznia 2017r.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-12-30 13:14:06)
Wyświetlono: 37912 razy

Plan działalności Sądu na rok 2017

W załączniku poniżej znajdą Państwo plan działalności Sądu Rejonowego w Jarocinie na rok 2017.

Plan działalności

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-12-30 12:38:11)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2016-12-30 12:39:39)
Wyświetlono: 37917 razy

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2015

W załączniku poniżej znajdą Państwo Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sadu Rejonowego w Jarocinie za rok 2015.

Sprawozdanie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-03-22 14:37:29)
Wyświetlono: 44659 razy

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

W załączniku poniżej znajdą Państwo oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu za rok 2015.

Oświadczenie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-03-22 14:25:34)
Wyświetlono: 44660 razy

Ostrzeżenie - fałszywy komornik!

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że ujawniona została praktyka polegająca na rozsyłaniu przez osobę podającą się za Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Romana Kaczorowskiego wiadomości mailowych, informujących o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, z powołaniem się na tytuł wykonawczy w postaci orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie i zawierających link do rzekomego orzeczenia. Kliknięcie w powyższy link powoduje instalację złośliwego oprogramowania. Oprogramowanie to, po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych. W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność w zakresie pobierania bądź uruchamiania plików pochodzących ze źródeł niewiadomego pochodzenia.

Dodatkowe informacje można znalzeźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
http://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,7968,ostrzezenie--falszywy-komornik.html

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-02-18 08:37:50)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2016-02-18 08:38:45)
Wyświetlono: 45465 razy

Plan działalności Sądu na 2016 rok

W załączniku poniżej znajdą Państwo plan działalności Sądu Rejonowego w Jarocinie na rok 2016.

Plan działalności

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-12-30 11:58:05)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2015-12-30 12:16:20)
Wyświetlono: 46557 razy

Zarządzenie

W załączniku poniżej znajduje się Zarządzenie Nr A 022-16/2015 w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Jarocinie oraz Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Jarocinie.

Treść zarządzenia

Regulamin

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-09-24 14:29:43)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2015-09-24 14:39:25)
Wyświetlono: 48828 razy

Informacja

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Sądem Okręgowym w Kaliszu a Poczta Polską SA uprzejmie informujemy, iż uczestnicy postępowania sądowego mogą dokonywać w placówkach Poczty Polskiej SA opłat do spraw sądowych.

Grzywny, koszty i inne opłaty, do uiszczenia których wzywa sąd, od dnia 15 lipca 2015 roku mogą być realizowane na Poczcie Polskiej SA i są to operacje, z tytułu, których strona dokonująca wpłaty nie ponosi dodatkowych opłat manipulacyjnych.

Numery kont bankowych Sądu Rejonowego w Jarocinie nie uległy zmianie.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-06-30 08:34:47)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2015-07-14 21:25:55)
Wyświetlono: 50770 razy

Informacja

Sąd Rejonowy w Jarocinie informuje, że zgodnie z zarządzeniem z dnia 24 czerwca 2015r. Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie oraz Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu od dnia 1 lipca 2015r. punkt kasowy tutejszego Sądu będzie nieczynny.

Od dnia 1 lipca 2015r. sprzedaż znaków opłaty sądowej odbywać się będzie w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Jarocinie przy ul. Al. Niepodległości 15.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-06-26 08:59:27)
Wyświetlono: 50865 razy

Zarządzenie

W załączniku poniżej znajduje się Zarządzenie Nr A 022-9/2015 w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Jarocinie.

Treść zarządzenia

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-05-26 10:34:15)
Wyświetlono: 51505 razy

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

W załączniku poniżej znajdą Państwo oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu za rok 2014.

Oświadczenie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-03-18 13:16:33)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2015-03-18 13:22:39)
Wyświetlono: 53272 razy

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2014

W załączniku poniżej znajdą Państwo Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sadu Rejonowego w Jarocinie za rok 2014.

Sprawozdanie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-03-18 13:12:09)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2015-03-18 13:12:38)
Wyświetlono: 53274 razy

Kasa Sądu nieczynna do odwołania

Sąd Rejonowy w Jarocinie informuje, że kasa sądu bedzie nieczynna do odwołania, jest to związane z koniecznością konfiguracji systemów finansowo-księgowych.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wszelkie opłaty można regulować przelewem bankowym.

Dochody budżetowe: wpisy, koszty, grzywny, opłaty
NBP O/O Poznań 80 1010 0055 1253 0050 1800 0000

Sumy na zlecenie – zaliczki na koszty postępowania sądowego (m.in. zaliczki na biegłych, tłumaczy przysięgłych, ogłoszenia, kuratorów zastępujących strony w postępowaniu)
BGK O/Poznań 09 1130 1033 0018 8149 5090 0001

Sumy depozytowe ( poręczenia majątkowe, rękojmie, zabezpieczenia majątkowe, sumy stanowiące przedmiot sporu, kaucje, wadia)
BGK O/Poznań 40 1130 1017 0021 1001 7190 0004

Nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O/Poznań 43 1130 1088 0018 8149 5020 0004

Uwaga: Na dowodzie wpłaty należy wskazać sygnaturę sprawy, sąd którego wpłata dotyczy oraz tytuł wpłaty.
Przykłady: IC 99/15 SR Jarocin wpis,

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-01-12 08:46:40)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2015-01-12 08:48:32)
Wyświetlono: 55218 razy

Informacja dotycząca obsługi kasowej w 2015 roku

W związku ze zmianami organizacyjnymi wchodzącymi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1404) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu obecna struktura organizacyjna Sądu Rejonowego w Jarocinie ulegnie zmianie.

Od dnia 1 stycznia 2015 roku w wyniku utworzenia z tym dniem Sądu Rejonowego w Pleszewie ze struktury organizacyjnej Sądu Rejonowego w Jarocinie zostaną wyłączone Zamiejscowe Wydziały z siedzibą w Pleszewie.

W związku z powyższym informujemy, że punkty kasowe umiejscowione zarówno w Sądzie Rejonowym w Jarocinie jak i w Sądzie Rejonowym w Pleszewie zostaną otwarte z dniem 12 stycznia 2015 roku. Termin ten podyktowany jest koniecznością dokonania konfiguracji systemów finansowo – księgowych i ustaleń z bankami obsługującymi sądy.

Punkty kasowe przyjmować będą tylko wpłaty gotówkowe z tytułu dochodów budżetowych oraz realizować obrót znakami opłaty sądowej.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2014-12-30 08:47:49)
Wyświetlono: 55626 razy

Informacja w sprawie skarg i wniosków

W załączniku znajdą Państwo Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych .

Treść rozporządzenia

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2012-09-25 10:05:04)
Wyświetlono: 75615 razy