ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej. W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę do internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której umieszczono Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Sądu Rejonowego w Jarocinie.

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu, posiada konto użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne) oraz posiadający Profil Zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Standard bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu opisany jest w ustawie o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny obywatel musi zgłosić się do jednego z trzech kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji. Są nimi:

Adres skrzynki podawczej Sądu Rejonowego w Jarocinie na platformie aPUAP to: /SRJarocin/SkrytkaESP

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie pism w formie dokumentu elektronicznego jedynie w sprawach, w których stosuje się ustawę z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), tj. skarg lub wniosków o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. - Dz. U. z 2014r. poz. 782).

Informujemy, iż Sąd Rejonowy w Jarocinie z przyczyn technicznych nie dysponuje systemem teleinformatycznym o jakim mowa w   art. 125 § 2¹  k.p.c. Obecnie nie ma możliwości wnoszenia do Sądu Rejonowego w Jarocinie pism procesowych w formie elektronicznej.

Pisma procesowe wniesione drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP nie wywołują  skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art.126 k.p.c. i art. 119 k.p.k.). W związku z tym pismo winno być złożone w formie papierowej.

Elektroniczna skrzynka podawcza

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2009-07-29 14:16:04)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2020-03-23 12:33:28)
Wyświetlono: 29437 razy