Skargi i wnioski

Informacja o trybie i organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Jarocinie.

Podstawa prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

 • Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 2062 z późn. zm.) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 524) – weszło w życie 17 maja 2012 roku. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych

Właściwy organ

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Jarocinie jest Prezes Sądu Rejonowego w Jarocinie

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności Sądu Okręgowego w Kaliszu i Sądu Rejonowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu, organem właściwym do rozpatrzenia jest Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności Sądu Apelacyjnego w Łodzi i Sądu Okręgowego w Kaliszu to organem właściwym do rozpatrzenia jest Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Prezesa Sądu Rejonowego działającego w Okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu jest Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu, działalności Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu – Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga/wniosek powinny zawierać:

 • datę skargi/wniosku
 • imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
 • adres wnoszącego skargę/wniosek,
 • zwięzłą treść skargi/wniosku
 • w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga/wniosek

O czym należy pamiętać

 • nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli,
 • skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Jak i gdzie złożyć skargę/wniosek

Skargę/wniosek można złożyć:

 • na piśmie adresując:

  Prezes
  Sądu Rejonowego w Jarocinie
  Al. Niepodległości 15
  63-200 Jarocin
 • w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego (parter - hol główny)
 • drogą pocztową
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – administracja@jarocin.sr.gov.pl
 • ustnie do protokołu (skargi i wnioski składane ustnie przyjmowane są przez Prezesa Sądu Rejonowego w każdą środę w godz. od 11:00 do 13:00 - pok.204, II piętro)

Termin załatwienia skargi

Każda skarga lub wniosek rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od dnia ich wpływu.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-12-14 11:18:56)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2017-12-14 13:12:18)
Wyświetlono: 7135 razy