Tłumacze przysięgli

Lista tłumaczy przysięgłych

Zmiany w zakresie przepisów dotyczących tłumaczy przysięgłych

W dniu 28 stycznia 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 grudnia 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. 2004.273.2702).

Zgodnie z w/w ustawą od 28 stycznia 2005 r. Prezes Sądu Okręgowego nie ustanawia i prowadzi list biegłych tłumaczy przysięgłych. Tłumaczem przysięgłym może zostać osoba po zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego na podstawie przepisów dotychczasowych, stają się tłumaczami przysięgłymi w rozumieniu nowej ustawy pod warunkiem wpisu, na swój wniosek, na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 do wniosku, o którym mowa w ust.1, tłumacz przysięgły załącza także zaśwaidczenie, wydane przez Prezesa Sądu Okręgowego przy którym został ustanowiony, potwierdzające okoliczności ustanowienia tłumaczem przysięgłym. W/w zaświadczenie wydaje Prezes Sądu Okręgowego na wniosek tłumacza. Wniosek winien być opłacony znaczkami skarbowymi w kwocie 11 złotych, zgodnie z art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r., Nr 253, poz. 2532).

Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego na podstawie przepisów dotychczasowych mogą wykonywać czynności tłumacza przysięgłego oraz posługiwać się dotychczasowymi pieczęciami tłumacza przysięgłego, do czasu wpisu na listę tłumaczy przysięgłych oraz uzyskania pieczęci tłumacza przysięgłego, nie dłużej jednak niż w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Więcej informacji https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli

List tłumaczy przysięgłych: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-tlumacza-przysieglego

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2008-12-12 14:44:22)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2020-03-25 10:28:29)
Wyświetlono: 23205 razy