Biegli sądowi

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)
Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi),
 2. Życiorys,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Odpis dyplomu,
 5. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji),
 6. Opinia i zgoda zakładu pracy,
 7. Zapytanie o karalność - z Krajowego Rejestru Karnego.
Kandydat na biegłego musi spełniać następujące warunki:
 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ukończyła 25 lat życia,
 3. posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Kaliszu. W przypadku gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005r. w sprawie biegłych sadowych (DZ.U.05.15.133), jednostkami uprawnionymi do wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych, dlatego lista biegłych sądowych nie jest udostępniana zainteresowanym stronom.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2008-12-12 13:16:22)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2008-12-12 13:17:11)
Wyświetlono: 24466 razy