STRONA GŁÓWNA

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 23 listopada 2020 roku
V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarocinie
przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-11-20 12:53:30)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2020-11-20 12:54:35)
Wyświetlono: 1970 razy

Informacja

Aktualne informacje dotyczące Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Mediacji i Poradnictwa Obywatelskiego znajdują się tutaj

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-07-28 10:43:42)
Wyświetlono: 17307 razy

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 6 lipca 2020 roku
otwarty zostanie budynek Sądu Rejonowego w Jarocinie przy ul. Wrocławskiej 6.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-07-02 14:29:56)
Wyświetlono: 20816 razy

INFORMACJA

W Sądzie Rejonowym w Jarocinie
od dnia 8 czerwca 2020r.
wznawia się sprzedaż e-znaków sądowych

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-06-03 14:03:24)
Wyświetlono: 31062 razy

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr A - 022-15/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie
oraz
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr D - 022-36/2020
Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu
z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie zasad przyjmowania interesantów, obowiązków osób uprawnionych do wejścia do budynku Sądu Rejonowego w Jarocinie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, a także osobom przebywającym w Sądzie Rejonowym w Jarocinie w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr A 022-15/2020 oraz D 022-36/2020 z dnia 1 czerwca 2020r.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-06-01 13:25:35)
Wyświetlono: 31415 razy

Zarządzenie A 022-12/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia nr A-022-8/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania wysyłki wszelkich pism sądowych, z doręczeniem których związane jest rozpoczęcie biegu terminów sądowych z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych

Zarządzenie nr A 022-12/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-04-24 13:02:18)
Wyświetlono: 35843 razy

Zarządzenie nr A 022-11/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie
z dnia 9 kwietnia 2020r.

w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Sądu w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19

Zarządzenie nr A-022-11/2020 z dnia 9 kwietnia 2020r.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-04-09 15:04:23)
Wyświetlono: 37712 razy

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), zapewnienie dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji jest szczególnie potrzebne.

Aktualnie wiele osób doświadcza trudności i problemów, których rozwiązanie wymaga wiedzy i doświadczenia. Pomimo wyzwań organizacyjnych zapewnienie dostępu do pomocy jest szczególnie ważnym zadaniem. Konieczna jest realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) w sposób zapewniający bezpieczeństwo beneficjentom i wykonawcom usług.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w okresie obowiązywania stanu epidemii wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

Zapewnienie dostępu do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji wymaga organizacji udzielania porad w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Obsługa interesantów powinna odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe).

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje zatem o konieczności podjęcia następujących działań dotyczących wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:

 1. zapewnienie dostępu do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji wymaga organizacji ich świadczenia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe). W tym zakresie powinno się postępować analogicznie jak w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w stosunku do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W szczególności zastosowanie znajdzie § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492), zgodnie z którym części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod wskazanym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej lub listownie, bezpośrednio do komórki organizacyjnej starostwa powiatowego obsługującej pod względem organizacyjno-technicznym zadanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Anonimowa opinia jest dołączana do części B karty pomocy wypełnionej w zakresie danych zawartych w pkt 1. Przepisy 8 ust. 9 oraz § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia stosuje się odpowiednio. Udzielenie świadczeń za pomocą środków porozumiewania się na odległość powinno znaleźć odzwierciedlenie w karcie pomocy poprzez zaznaczenie tego faktu w pozycji 7 lub 8 części A oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki z pozycji 20 części A karty pomocy;
 2. tymczasowe zawieszenie przez starostów działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji jest uzasadnione tylko koniecznością organizacji udzielania porad w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów (tj. za pośrednictwem np. telefonu, e-mail, komunikatorów internetowych itp.);
 3. tymczasowe zawieszenie działalności punktów wymaga zachowania poniższych warunków:
  1. poinformowania osób korzystających z pomocy o zawieszeniu działalności punktu poprzez zamieszczenie o tym informacji
  2. informacja powinna zawierać: okres zawieszenia działalności, przewidywany termin przywrócenia działania punktu, adresy najbliższych funkcjonujących punktów w powiecie (jeśli takie są),
  3. dodatkowo w przypadku zdecydowania się na udzielanie pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory itp.) należy poinformować o możliwym sposobie uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość od wykonawców,
  4. w wyjątkowej sytuacji  uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon, a fakt ten powinien zostać niezwłocznie odnotowany przez osobę odbierającą oświadczenie w formie notatki służbowej. W notatce należy zamieścić następujące dane osoby potrzebującej pomocy: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz datę złożenia oświadczenia. W notatce należy również wskazać przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia.

Za niedopuszczalną należy uznać sytuację zawieszenia działalności punktów trwającą dłużej niż jest to konieczne do sprawnej organizacji udzielania porad w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zarówno beneficjentom jak wykonawcom usług nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-04-01 09:10:19)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2020-04-01 09:12:40)
Wyświetlono: 38819 razy

Zarządzenie nr A-022-9/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie
z dnia 20 marca 2020r.

w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Sądu w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19

Zarządzenie nr A-022-9/2020 z dnia 20 marca 2020r.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-03-20 14:22:50)
Wyświetlono: 40304 razy

Zarządzenie nr A-022-8/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie
z dnia 19 marca 2020r.

w sprawie wstrzymania od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania wysyłki wszelkich pism sądowych, z doręczeniem których związane jest rozpoczęcie biegu terminów sądowych z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych

Zarządzenie nr A-022-8/2020 z dnia 19 marca 2020r.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-03-19 13:46:08)
Wyświetlono: 40418 razy

Zarządzenie nr A-022-7/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie
oraz nr D-022-27/2020 Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu
z dnia 19 marca 2020r.

w sprawie wdrożenia procedur i ustaleń w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr A-022-7/2020 oraz nr D-022-27/2020 z dnia 19 marca 2020r.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-03-19 09:24:50)
Wyświetlono: 40459 razy

 Zarządzenie nr A-022-3/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie
z dnia 12 marca 2020 roku

zarządzenie nr A-022-4/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie
oraz nr D-022-20/2020 Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu
z dnia 13 marca 2020r.

dot. odwołania wszystkich rozpraw i posiedzeń wyznaczonych na terminy w okresie od 13 do 31 marca 2020r. oraz zmiany godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Jarocinie w związku z wdrożeniem działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Sądu w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19

Zarządzenie nr A-022-3/2020 z dnia 12 marca 2020r.

Zarządzenie nr A-022-4/2020 oraz nr D-022-20/2020 z dnia 13 marca 2020r.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-03-16 09:28:45)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2020-03-16 09:41:04)
Wyświetlono: 41009 razy

Witamy na stronach internetowych
Sądu Rejonowego w Jarocinie
Sąd Rejonowy w Jarocinie
ul. Al. Niepodległości 15
63-200 Jarocin
tel. +48 62 5052960
NIP 617-15-52-175
Regon 000570625-00050
adres skrzynki ePUAP: /SRJarocin/SkrytkaESP

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2008-12-11 22:47:47)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2020-03-13 10:57:55)
Wyświetlono: 147616 razy